تصویری فوق العاده از یک نقاشی خیابانی…

دلمون لک زده برای یه کم ذوق و هنر تو این مملکت.

نقاشی حیابانی