با افزایش مداوم دمای زمین از اواخر قرن نوزدهم تاکنون، امروزه گرمایش جهانی زمین یا همان Global Warming به موضوعی مهم در حفظ محیط زیست در سراسر دنیا تبدیل شده است. آب‌شدن برف‌ها و خطرات بسیاری که این گرمایش جهانی برای محیط زیست و حیوانات در بردارد بر کسی پوشیده نیست. اگر وضع به همین منوال باشد، سال ۲۰۱۴ شاهد رکورد بی‌سابقه‌ای در میزان گرمای زمین خواهیم بود و در نهایت به خشکسالی شدید و آسیب‌های فراوان برای محیط زیست و حیات وحش خواهیم رسید. بنابراین باید هرچه زودتر کاری انجام دهیم. افزایش سطح فضای سبز، جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و فضاهای سبز موجود و استفاده از منابع انرژی به غیر از سوخت‌های فسیلی از جمله کارهایی است که برای مقابله با گرمایش زمین می‌توان انجام داد.

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین

 تبلیغات هشدار دهنده و تاثیر گذار با موضوع گرمایش زمین