مجسمه های زیر آثار سورئال از مجسمه ساز لهستانی آقای Adam Niklewicz است. آدامز در سال ۱۹۸۰ به آمریکا مهاجرت کرد. در مورد او گفته می شود که اکثر آثارش برگرفته از تصورات کودکی اش می باشد.

آثار سورئال، مجسمه های شگفت انگیز ورای حقیقت (1)
آثار سورئال، مجسمه های شگفت انگیز ورای حقیقت (2)
آثار سورئال، مجسمه های شگفت انگیز ورای حقیقت (3)
آثار سورئال، مجسمه های شگفت انگیز ورای حقیقت (4)
آثار سورئال، مجسمه های شگفت انگیز ورای حقیقت (5)
آثار سورئال، مجسمه های شگفت انگیز ورای حقیقت (6)
آثار سورئال، مجسمه های شگفت انگیز ورای حقیقت (7)
آثار سورئال، مجسمه های شگفت انگیز ورای حقیقت (8)