باز هم صحبت از مضرات سیگار اما نه به روش مرسوم. به تفصیل در مجله به سیگار و مضرات آن پرداخته ایم. باور نمی کنید! مطالب گذشته را در مورد سیگار مطالعه کنید:

در مطلب امروز برگزیده پوسترهای تبلیغاتی علیه سیگار را گردآوری کرده ایم. پوسترهایی که به شیوه ای نوین و هنرمندانه مضررات سیگار را به ما گوشزد می کند.

پوسترهای هنری علیه سیگار
پوسترهای هنری علیه سیگار
پوسترهای هنری علیه سیگار
پوسترهای هنری علیه سیگار
پوسترهای هنری علیه سیگار
پوسترهای هنری علیه سیگار
پوسترهای هنری علیه سیگار
پوسترهای هنری علیه سیگار
پوسترهای هنری علیه سیگار
پوسترهای هنری علیه سیگار
پوسترهای هنری علیه سیگار
پوسترهای هنری علیه سیگار
پوسترهای هنری علیه سیگار
پوسترهای هنری علیه سیگار
پوسترهای هنری علیه سیگار