به غلط بسیاری کاربرد لپ تاپ را محدود به  جستجو در اینترنت، انجام کارهای علمی محاسباتی، دیدن فیلم، بازی و سرگرمی و … می دانند. اما واقعیت چیز دیگری است… ببینید:

اندر احوالات راه های دیگر استفاده از لب تاب (1)
اندر احوالات راه های دیگر استفاده از لب تاب (2)
اندر احوالات راه های دیگر استفاده از لب تاب (3)
اندر احوالات راه های دیگر استفاده از لب تاب (4)
اندر احوالات راه های دیگر استفاده از لب تاب (5)
اندر احوالات راه های دیگر استفاده از لب تاب (6)
اندر احوالات راه های دیگر استفاده از لب تاب (7)
اندر احوالات راه های دیگر استفاده از لب تاب (8)
اندر احوالات راه های دیگر استفاده از لب تاب (9)
اندر احوالات راه های دیگر استفاده از لب تاب (10)
اندر احوالات راه های دیگر استفاده از لب تاب (11)
اندر احوالات راه های دیگر استفاده از لب تاب (12)
اندر احوالات راه های دیگر استفاده از لب تاب (13)