کل عمر انسان به اندازه نگاه کردن به همین عکس طول می کشد…

یا به قول شاعر:

زندگی شوق همان فرداییست، شایدکه نخواهدامد…
تونه در دیروزی و نه در فردایی، ظرف امروزپراز بودن توست…
زندگی را دریاب…

زندگی در 6 پرده

زندگی در ۶ پرده