یک شرکت آلمانی در کاری جدید و عجیب مشروبات تولیدی خود را بجای بسته بندی در ظروف شیشه ای، در کارتن های شیر بسته بندی می کند. تصاویر را ببینید. این که هدف آنها بسته بندی ارزان قیمت یا طراحی جدید برای رقابت بوده است بر ما پوشیده است.

مشروب در ظرف های شیر (1)
مشروب در ظرف های شیر (2)
مشروب در ظرف های شیر (3)