آدولف هیتلر در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم و یک روز پیش از خودکشی با اوا براوان معشوقه دیرین خود ازدواج کرد. همانطور که در پست های پیشین گفته شد هیتلر سه بار عاشق شد و عشق نهایی او بسیار پخته تر و طولانی و با دوام تر بود. اما در علت این موضوع که چرا هیتلر تا قبل از اینکه بخواهد با معشوقه اش خودکشی کند ازدواج نکرد ابهامات زیادی وجود دارد.

بسیاری به گفته ی خود هیتلر معتقدند که گفته است تا وقتی که وظیفه ی رهبری ملت آلمان را دارد ازدواج نخواهد کرد و خود را وقف هدف عظیم خود خواهد کرد! اما نکات ریزی نیز وجود دارد. بعضی از محققان می گویند هیتلر دلیل دیگری نیز برای ازدواج نکردن داشت. پدر هیتلر فرزند نامشروع تجاوز یک اعیان زاده ی یهودی به مادرش بود. بنابراین خود هیتلر می دانست که خون یهودی در رگ های او جریان دارد. او این جریان را مخفی می کرد اما از آنجا که نژادپرست بود و معتقد به لزوم خالص بودن نژاد آلمانی داشت ازدواج نمی کرد تا این خون را به دیگری منتقل نکند!