زن موجودی است پر احساس و پر از ظرافت و زیبایی. برای همین کارهای سخت و طاقت فرسا را بیشتر مردانه می شناسیم. اما در گوشه و کنار جهان، زنان زیادی هستند که به کارهای به ظاهر مردانه می پردازند و در کار خود نیز موفق هستند. در ذیل به برخی از این کارها اشاره می کنیم.

 ۱. زنان نظامی

۲. راننده ماشین سنگین (کامیون)

۳. زنان خلبان


۴. زنان مکانیک


۵. زنان برق کار