موزه هنر های ۳D در فیلیپین اجازه می دهد تا شما بخشی از این هنر سه بعدی باشید.

اکثر موزه ها دوست ندارند بازدید کنندگان، از محیط موزه عکس بگیرند. اما این در مورد موزه هنر در جزیره مانیل، فیلیپین صادق نیست. در اینجا، بازدید کنندگان را تشویق به تعامل با تکه های هنری و نقش بازی کردن به عنوان جزئی از خود اثر هنری می کنند. بلیث کامبایا، دبیر این موزه،می گوید شعارموزه چنین است “نقاشی های هنری کامل نیستند اگر شما با آنها نباشید، اگر شما با آنها عکس نگیرید”

مطالب گذشته در خصوص هنر سه بعدی را از دست ندهید:

 

interactive-3d-museum-art-in-island-philippines-8

interactive-3d-museum-art-in-island-philippines-9

interactive-3d-museum-art-in-island-philippines-30

interactive-3d-museum-art-in-island-philippines-12

interactive-3d-museum-art-in-island-philippines-1

interactive-3d-museum-art-in-island-philippines-40

interactive-3d-museum-art-in-island-philippines-3

interactive-3d-museum-art-in-island-philippines-10

interactive-3d-museum-art-in-island-philippines-24

interactive-3d-museum-art-in-island-philippines-36

interactive-3d-museum-art-in-island-philippines-13

interactive-3d-museum-art-in-island-philippines-14

interactive-3d-museum-art-in-island-philippines-15

interactive-3d-museum-art-in-island-philippines-39

interactive-3d-museum-art-in-island-philippines-25