پروژه دنیای شگفت انگیز چیست؟

پروژه دنیای شگفت انگیز، پروژه ای است که دنیای روزمره ما را از منظری متفاوت به تصویر می کشد. در این پروژه تصاویر در ابعاد بسیار متفاوت تصویربرداری می شوند که همین موضوع باعث جذابیتی خارق العاده می شود.

ببینید و حدس بزنید

در مشاهده یک شیء و در چشم باکیفیت آدمی بسیاری از جزئیات فیلتر می شوند. این موضوع یک نکته مفید در درک سریعتر جهان هستی است و خوب صدالبته بسیاری از زیبایی ها را نیز از دست خواهیم داد. در ادامه مجموعه تصاویری تقدیم حضور می گردد که با دوربین های پیشرفته گرفته شده است. تصاویری که چشم غیرمسلح انسان قادر به دیدن آن نیست. ببینید دنیای زیر اجسام دوروبرمان چگونه است.