مرا دردی است اندر دل اگر گویم زبان سوزد … اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد