هنرمند طراح بریان پولت (Brian Pollett) با نام مستعار Pixel-Pusha، به مدت ۲۰ روز هر روز خود را یک ماده مخدر مصرف می کرد و سپس به طراحی می پرداخت. تصاویر زیر تاثیر این مواد را بر انسان به خوبی نمایان می سازد. این هنرمند می افزاید “تصور کنید که گذشته، آینده، و زمان خطی از بین رفته اند، شما میتوانید در وجود خود در زمان حال تمرکز کنید. ایده فردا خنده دار است. من می توانم بدون نگرانی از قضاوت خارجی ، بدون  تجزیه و تحلیل از قبل فرایند خود به خلق اثر هنری بپردازم و به طور مستقیم از ایجاد صادقانه ترین کار لذت ببرم” . همانطور که مستحضرید در پست های قبلی (لینک زیر) در یک مقاله تحلیلی به بررسی مواد مخدر و روانگردان و تاثیر آنها بر مغز انسان پرداخته بودیم که دیدن آن خالی اط لطف نمی باشد.

مواد مخدر و تاریخ آن در ایران

 

18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17