آشیانه های ساخته شده در این مکان های قابل توجه نشان می دهد که چگونه پرندگان می توانند با محیط زیست پیرامون خود را وفق دهند. از قرن ۱۵-۱۶ م میلادی آشیانه های ساخته شده توسط بشر ایجاد شدند. آشیانه به محلی گفته می شود که پرندگان در آن تخمگذاری می کنند و جوجه های خود را پرورش می دهند. هرچند که تمام پرندگان آشیانه نمی سازند مانند نوعی پنگوئن که تخم هایش را همراه خود و برروی پاها به اطراف حمل می کند ولی بیشتر پرندگان به روش های گوناگون محلی را انتخاب می کنند و با توجه به امکانات محیط در آن آشیانه ای می سازند تا بتوانند تخم و جوجه ها را تا زمانی که لازم است در آن نگهداری کنند.

# ۱ آشیانه جای آشغال سیگار!!!

Ashtray Nest

# ۲ آشیانه چراغ راهنمایی

Traffic Light Nest

#۳ Swallow Nest In Old Lamp

# ۳ لانه پرستو در فانوس قدیمی

Swallow Nest In Old Lamp

#۴ آشیانه از نوع کفش

Shoe House

#۵ ماشین تنها شش روز در پارکینگ بوده است وقتی راننده برمیگردد…

Man Left His Car In A Parking Lot For 6 Days And Came Back To This

#۶ این یکی دیگه واقعا باورنکردنی هست، آشیانه از نوع غاز

A Goose Figurine Became Home  To A Real Live Bird

#۷ قوری قدیمی

Old Teapot

#۸صندوق پستی

Blue Tit Makes Its House In A Lamp Post

#۹ آشیانه بر روی مجسمه

Nest On A Statue

#۱۰ لانه در موتور ماشین

Nest  In The Engine Of A Minibus

#۱۱ لانه در داخل لوله اگزوز

Blue Tit Nesting Inside Exhaust Pipe

ظروف سیگار معمولا برای پرندگان بسیار جذاب به نظر می رسند

Cigarette Bins Must Seem Very Attractive To Blue Tits Looking For Somewhere To Settle Down

#۱۳بیرون حال و هوای بهتری دارد

Outside Is Better

#۱۴ آشیانه در مخروط ترافیکی

A Pair Of Great Tits And Their New Family Have Nested In A Traffic Cone

#۱۵ آشیانه داو

Dove's Nest

#۱۶ آشیانه داو درون سبد

Dove Nest Inside Basket

#۱۷ لانه مرگ مگس خوار بر فراز لوستر

Hummingbird Nesting On A Patio Windchime

#۱۸ آشیانه اردک

Duck Nest