رنگ ارکیده های زرق و برق دار برای جذب حشرات و پرندگان است، و در واقع یک سیگنالینگ برای آنهاست که این گل پر از شهد خوشمزه است. شکل آنها، از سوی دیگر، اغلب تکاملی برای جذب و یا جای گرده افشان خاص ان و از سویی منصرف کردن انگل یا دیگر حشرات گرده افشان کمتر مطلوب می باشد. بعضی از گل ها استقبال بیشتر به زنبور عسل، در حالی که دیگران مناسب برای مرغ مگس خوار و یا حشرات متفاوت است. در این پست ۱۷ مورد از شگفت انگیزترین گلها که بسیار شبیه به چیز دیگر در دنیای پیرامون هستند خواهید دید باشد که مقبول افتد.

 اورکید صورت میمونی (دراکولا سیمیا)

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-4 

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-7

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-5

ارکید پروانه (فلائنوپسیس)

 flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-9

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-10

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-11

 ارکید مرد برهنه (ارکید ایتالیایی)

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-18

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-19

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-20

لب هوکر (Psychotria Elata) 

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-21

 دختران رقاص (Impatiens Bequaertii)

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-35

 ارکید زنبور خندان (Ophrys bomybliflora)

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-15

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-17

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-16

 نوزادان قنداقی (Anguloa Uniflora)

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-3

 گل طوطی (امپاتیانس Psittacina)

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-22

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-23

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-25

 ضربه محکم و ناگهانی اژدهای دانه غلاف (Antirrhinum)

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-34

 ارکیده اردک در حال پرواز  (Caleana عمده)

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-28

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-29

 ارکید شبه ببر

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-42

بیگانه خوشحال(calceolaria Uniflora) 

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-1

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-2

فرشته ارکیده (Habenaria Grandifloriformis) 

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-26

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-27

کبوتر ارکیده یا روح ارکیده مقدس  (Peristeria Elata) 

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-12

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-43

 

Image credits: Reji

 

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-14

 ارکید شبیه یک رقاصه

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-36

مرغ ماهیخوار سفید رنگ  (Habenaria RADIATA)flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-30

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-31

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-32

ویروس کامپیوتری (Aristolochia Salvadorensis)

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-39

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-40

flowers-look-like-animals-people-monkeys-orchids-pareidolia-41