تاکنون هیچ سگ غول پیکری به زمین حمله نکرده است. در این عکس های دیدنی، توهم اندازه بزرگ از طریق استفاده عمدی یا اتفاقی از فاصله مخلوط بدون داشتن نقاط مرجع مشخص ایجاد شده است. هیچکدام از تصاویر زیر فوتوشاپی نیستند و تنها هنر عکاس می باشد که با در نظر گرفتن فاصله و زمانبندی مشخص عکسها را ثبت نموده است. هیپولیت بایارد (Hippolyte Bayard)، یکی از پیشگامان عکاسی است که ادعا می کند زودتر از داگر (لوئی ژاک مانده داگِر هنرمند و فیزیک‌دانفرانسوی بود که برای اختراع فرایند داگرئوتیپ در عکسبرداری شناخته شده‌است.) عکاسی را ابداع کرده است و از اولین کسانی بود که یک شات را زمانبندی نمود. “پرتره خودش به عنوان یک انسان غرق شده” واکنشی به این بود که به عنوان اولین عکاس به رسمیت شناخته نشد.

فرهنگستان علوم فرانسه در ۷ ژانویه ۱۸۳۹ ابداع عکاسی را به لوئی ژاک مانده داگر نسبت داده و روش ابداعی وی داگرئوتیپ  نام گرفت. همزمان با این دو نفر در اختراع عکاسی باید از ویلیام هنری فوکس تالبوت نام برد که با ابداع روش منفی ـ مثبت، امکان تکثیر از روی نسخه منفی به تعداد دلخواه را میسر کرد. این شیوه امروزه نیز کاربرد دارد. شیوه تالبوت را کالوتیپ یا تالبوتیپ نام داده‌اند. همزمان  با این سه پیشگام باید از هیپولیت بایارد نیز نام برد. او به‌جای گرفتن نگاتیو و ثبت مثبت آن مستقیمآ تصویر مثبت را روی کاغذ تثبیت می‌کرد. فرهنگستان هنرهای زیبای فرانسه در ۱۸۳۹ این شیوه را به نام او ثبت کرد.

Larger Than LifeGiant Puppy Playing In The SnowGiant DogMy Dog And A Friend's Dog. Hilarious Accidental Forced PerspectiveGiant Dog Or Tiny MenHuge DogGiant DogGigantic Dog And Hobbit LadyGiant DogGiant Dog