جغدها موجوداتی شب گرد هستند و در شب در گوشه کنار زمین به دنبال شکار خود می گردند، با این حال، در طول روز برای در امان ماندن از دست شکارچیان، خود را توسط محیط اطراف استتار می کنند.نکته جالب توجه اینجاست که جغدها تنها با پف دادن پرهای خود یا فشردن آنها خود را با رنگ محیط هماهنگ می کنند. آیا می توانید همه جغدها را در تصاویر زیر پیدا کنید؟