شیشه دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست
این شقایق با نگاهی سرد پرپر میشود

شقایق