گذر ادراکی آخرین سری از آثار تجسمی هنرمند والا آقای مایکل مورفی (Michael-Murphy) است که در نگاه وی به عنوان گرافیک های توسعه یافته تعریف می شود، گرافیک های رنگی محدود در حال انفجار که در فضای سه بعدی ارائه می گردند. این نوع کار اولین در نوع خود است که در واقع یک نیمه تنالیته سه بعدی (۳D halftone) است. تصاویر نیمه تنالیته سیاه و سفید به طور سنتی با استفاده از دایره های سیاه بر روی یک سطح سفید تولید می شوند. این کار از تصویر سنتی آن دور میشود و از اتاق سفید به عنوان بوم بهره می برد. دایره های سیاه تخت به کره های سیاه شناور تبدیل شده اند. در هنگام مشاهده این قطعه یک تغییر ادراکی رخ می دهد . یک آرایه به ظاهر پر هرج و مرج از ذرات سیاه و سفید به طور ناگهانی به شکل یک تصویر گرافیکی بسیار سازمان یافته جهت گیری می کند. در این آثار طرح اصلی تنها از یک زاویه قابل دیدن می باشد. برای دیدن این توهم، درک بیننده از فضای سه بعدی باید تغییر کند و به صورت تخت درک شود. هنگامی که این طرح را می بینید، آن را در درون  توهمی دیگر می یابید. تصویری با فضا و حجمی متفاوت. هدف این هنرمند از ارائه چنین اثری در واقع ایجاد راهی برای تحریک و جلب توجه بیننده با ارائه یک روش جایگزین در تجربه فضا و تصویر بوده است.

گذر ادراکی

نگاه از جلو

۱۲۵۲ کرههای چوبی سیاه و سفید معلق با الیاف بافته شفاف | در حال حاضر در در گالری عکس بروکلین، ۳ ژانویه ۲۰۱۵ در نیویورک.

از نگاه پهلو

از نگاه نزدیک

بدون شرح

هنرمند