دیـشـب گـرسـنـه بـود
دخـتـری کـه مُـرد …
چـه آسـان بـه خـاک پـس دادیـمـش ؛
و هـمـسـایـه اش ، زیـارتـش قـبـول …
دیـشـب از سـفـر رسـیـد

مـکـه رفـتـه بـود……..

کودک گرسنه و یتیم