رابطه انسان با طبیعت دشوار است – ما باید از آن استفاده کنیم، در هماهنگی با آن زندگی کنیم، محافظت از آن محافظت  و از خود در برابر  آن محافظت کنیم. این تصاویر بصری قابل توجه که ما از نبرد ریشه های درخت با بتن جمع آوری کرده ایم، بازنمودهای نمادین زیبایی از این رابطه پیچیده است. سخت است برای گفتن آنچه  که دقیقا در مورد ریشه های درخت برای هزاران سال انجام داده اند. نیروی آهسته اما قطعی است که با آنها درهم شکستن و غلبه بر بتن (و گاهی حتی فولاد) را شدنی کرده اند. اینها درواقع الهام بخش چشم اندازی از احیای طبیعی جهان متمدن هستند و شکل مارپیچ خود الهام بخش چشم انداز رودخانه و رعد و برق است.

tree-roots-concrete-pavement-15

tree-roots-concrete-pavement-5

tree-roots-concrete-pavement-3