هنر هنرمند در خلق تصاویر هنری تنها با چند نی رنگی را در ادامه با هم می بینیم…

نی نوشابه رنگی (1)
نی نوشابه رنگی (2)
نی نوشابه رنگی (3)
نی نوشابه رنگی (4)
نی نوشابه رنگی (5)
نی نوشابه رنگی (6)
نی نوشابه رنگی (7)
نی نوشابه رنگی (9)
نی نوشابه رنگی (10)
نی نوشابه رنگی (11)
نی نوشابه رنگی (12)
نی نوشابه رنگی (13)
نی نوشابه رنگی (14)
نی نوشابه رنگی (15)
نی نوشابه رنگی (16)
نی نوشابه رنگی (17)
نی نوشابه رنگی (18)
نی نوشابه رنگی (19)
نی نوشابه رنگی (20)