یک نفر مرد

یک نفر مرد و ۱۰۰ میلیون گریه کردند.

یک میلیون مردند و کسی گریه نکرد…