بازهم یک مطلب اوریگامی. البته اینبار کمی فرق میکنه و تنها جنبه سرگرمی ندارد. امروز آموزش ساخت اوریگامی فنجان را با هم مرور می کنیم. یک فنجان واقعی، فنجانی که واقعا می توانید از اون استفاده کنید. ساخت این فنجان را به عنوان یک هنری که کس دیگری بلد نیست به یاد داشته باشید تا در زمان نیاز هنر خود را به رخ بکشید.

مطالب گذشته در این مورد را نیز ببینید:

اما شیوه کار به چه صورت است:

اوریگامی فنجان

و نتیجه این خواهد بود:

اوریگامی ساخت فنجان