ایرج میرزا از شاعران برجسته ایران زمین در دوره ی مشروطیت و از پیشگامان تجدد در شعر پارسی است. شعر او ساده، روان، پر احساس و دلنشین است. این ویژگی ها چنان در آثار او مشهود است که  از او به سعدی نو یاد کرده اند. در زیر یکی از غزل های ناب و عاشقانه ی ایرج را می خوانیم:

عکس عاشقانه

با غمزاتی که تو خانم کنی    رخنه به دین و دل مردم کنی

جان به لب عاشق بی دل رسد    با غمزاتی که تو خانم کنی

دریا دریا به تو حسن اندراست     پرده برافکن که تلا طم کنی

غنچه به گلزار  خموشی  کند      تا تو گل  اندام تکلم  کنی

سرو ستادست مودب به جای     تا تو به رفتار  تقدم   کنی

من به  تو  اظهار  تعشق  کنم     تو ز من  ابراز  تالم   کنی

از دگران   بیش ترم دار  دوست     کز دگران پیش ترم  گم  کنی