یکی تو راست میگی ، یکی پینوکیو
یکی تو مهربونی ، یکی خرس مهربون
یکی تو قشنگ راه میری ، یکی تنسی تاکسیدو
یکی موهای تو قشنگه ، یکی موهای آنشرلی
یکی خونه شما قشنگه ، یکی خونه مادر بزرگه
یکی تو سفیدی ، یکی سفید برفی
یکی گوشهای تو قشنگه ، یکی گوشهای زی زی گولو
یکی تو خشگلی ، یکی پلنگ صورتی
یکی تو زبلی ، یکی ملوان زبل
یکی مادوتا با هم خوبیم ، یکی تام و جری!!