«گل حسرت» یا همان Snowdrop گل سر به زیری است که نوید بخش گذر سرمای سخت زمستان و زایش بهار است. این گل در فرهنگ های مختلف نماد امید و شروع تازه است. با تمام این اوصاف شاید تنها دلیل نامگذاری این گل بنام گل حسرت سر به زیر بودن آن باشد. سزاوارتر است گلی چنین در کمال زیبایی و پیام آورنده ای نیکو را «گل امید» بنامیم. در ادامه مجموعه تصاویری زیبا از گل امید را با هم می بینیم.

گل حسرت, گل امید, گل Snowdrops, Snowdrops (1)
گل حسرت, گل امید, گل Snowdrops, Snowdrops (2)
گل حسرت, گل امید, گل Snowdrops, Snowdrops (3)
گل حسرت, گل امید, گل Snowdrops, Snowdrops (4)
گل حسرت, گل امید, گل Snowdrops, Snowdrops (5)
گل حسرت, گل امید, گل Snowdrops, Snowdrops (6)
گل حسرت, گل امید, گل Snowdrops, Snowdrops (7)
گل حسرت, گل امید, گل Snowdrops, Snowdrops (8)
گل حسرت, گل امید, گل Snowdrops, Snowdrops (9)
گل حسرت, گل امید, گل Snowdrops, Snowdrops (10)
گل حسرت, گل امید, گل Snowdrops, Snowdrops (11)
گل حسرت, گل امید, گل Snowdrops, Snowdrops (12)

یک دنیا زیبایی تقدیم تو باد…