دستخط هر کس اسرار نهفته ای را در مورد شخصیت وی آشکار میکند.

آیا می خواهید از بعضی حقایق که در دستخط شما نهفته است آگاهی یابید؟نویسنده: ناشناس

تعداد صفحات: ۴