کتاب حاضر کتاب  “کوروش کبیر (ذوالقرنین)” تالیف ابوالکلام آزاد به ترجمه باستانی پاریزی می باشد.

این کتاب در ۸ فصل و ۷۸ صفحه جمع آوری شده است.

فصل اول: ذوالقرنین

فصل دوم: مجملی از تاریخ یهود

فصل سوم: خاندان هخامنشی و کوروش

فصل چهارم: ذوالقرنین مذکور در قرآن

فصل پنجم: معتقدات ذوالقرنین

فصل ششم: سد یاجوج و ماجوج

مولف: ابوالکلام آزاد

مترجم: باستانی پاریزی

تعداد صفحات: ۷۸ صفحه

 

منبع: mehriran.ir