یک مطالعه اینترنتی برروی رفتار گربه ها انجام گرفت به طوری که هر کاربری می توانست این بررسی را بر روی گربه خود انجام دهد و سپس نتایج حاصل از آن را گزارش دهد. این مطالعه روانشناسی بر روی رفتار گربه ها دارای سه مرحله بود به این صورت که کاربران ابتدا باید بر روی زمین دامی را برای گربه پهن می کردند و سپس به بررسی رفتار گربه می پرداختند. این مطالعات نشان دادکه گربه ها فضاهای کوچک و امن را دوست دارند، به طوری که ترجیح می دهند به میل خود درون این مکان ها باشند. شاید دلیل آن ایجاد حس امنیت بیشتر در گربه ها باشد. شما نیز می توانید این کار را انجام دهید و نتیجه آن را مشاهده کنید.

مرحله اول: درست کردن دام

مرحله دوم: فریب خوردن

مرحله سوم: خیره نگاه کردن و به نوعی اعلام پیروزی