شایع ترین راهی که مرد جر و بحثی را آغاز می کند، بی اعتبار ساختن احساسات یا نظرات همسرش است. مرد متوجه نیست که از این راه تا چه اندازه موجب بی اعتبار شدن همسرش می شود.

برای نمونه، ممکن است مرد برای احساسات منفی همسرش چندان اهمیت قابل نشود و بگوید: «نگران آن نباش». برای مردان این عبارت به نظر دوستانه می آید. اما برای شریک صمیمی زندگی، این عبارت بسیار آزاردهنده و دلگیر کننده است.

یا در مثالی دیگر، ممکن است مرد به منظور رفع راحتی همسرش بگوید: «این موضوع چندان مهم نیست» و برای آن مسئله چند راه حل کاربردی ارائه دهد و توقع داشته باشد که همسرش از آن پس آرام بگیرد و خوشحال باشد.

همسرش احساس می کند که کسی برای او اعتبار قائل نیست و نیز کسی از اوحمایت نمی کند. اما مرد این  موضوع را درک نمی کند. زن تا زمانی که شوهرش برای ناراحتی او اعتباری قائل نیست، از راه حل او نمی تواند قدردانی کند.

couple-fighting-silhouette-800x400

یکی از موارد بسیار شایع هنگامی است که مرد کاری را انجام داده که موجب ناراحتی همسرش شده است. غریزه مرد حکم می کند که برای رفع ناراحتی همسرش به او توضیح دهد که چرا نباید ناراحت باشد. مرد با اطمینان توضیح می دهد که در قبال کاری که انجام داده، یک دلیل محکم و منطقی دارد. مرد اصلا به این موضوع توجه ندارد که همسرش از رفتار او چنین احساس می کند که حق ناراحت شدن ندارد. وقتی مرد توضیح می دهد، تنها پیامی که زن دریافت می کند این است که همسرش اهمیتی برای احساسات او قائل نیست.

زن به جای شنیدن دلایل خوب شوهرش، ابتدا دوست دارد که شوهرش به دلایلی که موجب ناراحتی او شده است، گوش سپارد. مرد باید توضیحاتش را نزد خویش نگه دارد و با دقت به سخنان همسرش گوش کند. وقتی مرد به سادگی برای احساسات همسرش اهمیت قائل می شود، همسرش نیز احساس می کند که مورد حمایت شوهرش قرار گرفته است.

این کار با اینکه نیازمند تمرین است، اما امکان پذیر می باشد. معمولا وقتی احساسات مبتنی بر ناراحتی و ناامیدی خویش را مطرح می سازد، تمام سلولهای بدن شوهرش به منظور توضیح و توجیه این موضوع که ناراحتی زن بی مورد است واکنش نشان می دهد. البته مرد هیچگاه قصد ندارد اوضاع را بدتر کند اما این خصلت او ناشی از مریخی بود اوست(اینکه او از دنیایی متفاوت با دنیای زن است).

وقتی مرد در می یابد که این واکنشهای غریزی و ناخودآگاه او در مثالهای یاد شده تا چه اندازه زیانبار و مخرب است می تواند این خصلت خود را تغییر دهد. مرد اگر در زمینه آنچه در برقراری ارتباط با همسرش موثر است سطح آگاهی و تجربه خویش را افزایش دهد، می تواند رفتار و خصلت خود را تغییر دهد.