چگونه تابلوهای تبلیغاتی می درخشند

اصولا به هنگام شب در خیابانها، تابلوهای رنگارنگی می بینیم که از فاصله دوری می درخشند. و اغلب زیبایی و درخشش این تابلوها توجه ما را به خود جلب می نماید. معمولا این تابلوهای تبلیغاتی رنگهای بسیار جذابی دارند. تا به حال این سوال برایتان پیش آمده که این رنگ ها چگونه به وجود می آیند.

این تابلوها به این دلیل می درخشند که نور به وسیله ی تخلیه الکتریکی از طریق گازها تولید می شود. مطالبی که باید در این تابلوها نمایش داده شود از لوله های شیشه ای نازک می باشد. می دانیم که لوله شیشه ای را که داغ باشد می توان به هر شکلی خم نمود. بنابراین با دمیدن در این لوله های شیشه ای، ستونی دلخواه از هر تبلیغاتی ساخته می شود و الکترودهای فلزی نیز با آنها ترکیب می شوند.

هوای این لوله ها به کمک پمپ های خلع کشیده می شود و سپس آنها با گاز نئون یا آرگن پر می شوند. وقتی که در این الکترودها ولتاژ زیاد می شود، تخلیه الکتریکی در داخل گاز صورت می گیرد که به وسیله ی آن نور رنگی تولید می شود. نوشته ها نیز به کمک این نور می درخشند. رنگ نوشته ها و تابلوهای تبلیغات به گاز پر شده در لوله ها بستگی دارد.

اگر لوله ها با گاز نئون پر شده باشد نوشته های تبلیغاتی با نور قرمز می درخشند و اگر لوله ها با مخلوطی از گازهای آرگون، نئون و گاز جیوه پر شده باشد نوشته ها سبز رنگ خواهد شد. به همین ترتیب اگر لوله شیشه ای آبی و قرمز نیز با گازهای آرگن، نئون، و بخار جیوه پر شده باشد، تابلو به رنگ آبی می درخشد، به منظور تولید سایر رنگها نیز از ترکیبات مختلفی از گازها استفاده می شود.

Traffic-Signs