افسردگی چیست؟ همه انسان ها بعضی اوقات احساس ناراحتی می کنند. اما این را نمی توان به حساب افسردگی گذاشت. در واقع افسردگی شامل مجموعه احساسات پیچیده ای نظیر اندوه شدید، خستگی، احساس پوچی و بی میلی به اجتماع و روابط اجتماعی است. در آمریکا هر ساله ۱۵ میلیون نفر دچار افسردگی بالینی می شوند.

افسردگی
برای کمک به دوستی که دچار افسردگی شده است، به یاد داشته باشید:

  • آنها را به صحبت کردن تشویق کنید و اصطلاحا سر صحبت را باز کنید. به حرف هایشان نیز گوش دهید.
  • بگذارید بدانند که شما نسبت به آنها احساس مسئولیت می کنید و برایتان مهم هستند.
  • با آنها در تماس باشید. به خانه شان بروید. به یاد داشته باشید کسی که دچار افسردگی است، منزوی می شود.
  • کمک کنید تا احساس خوبی نسبت به خودشان پیدا کنند. مثلا با ستایش از کارهای روزانه شان.
  • تکنیک هایی وجود دارد بنام “خود-کمکی” که به آنها در درمان خودشان کمک می کند، آنها را تشویق کنید این تکنیک ها را بیاموزند و به کار ببندند.
  • تشویقشان کنید به پزشک مراجعه کنند.