چرا پای راست بزرگتر است

اگر به دقت پاهای خود را ندازه بگیرید متوجه می شوید که پای راست اندکی بزرگتر از پای چپ می باشد.

وضع طبیعی ما کاملا متقارن نیست. بین سمت چپ و راست بدن ما اندکی عدم تقارن وجود دارد. اگر به دقت توجه کنید، متوجه خواهید شد که سمت راست صورت ما اندکی از سمت چپ بزرگتر است.

قلب در سمت چپ و کبد در سمت راست بدن قرار دارد. ساختمان داخلی بدن در توازن کامل نیست. به همین دلیل است که رشد استخوان ها اندکی بدون تقارن است. به دلیل این رشد بدون تقارن، پای راست بزرگتر از پای چپ است.

عدم تقارن طبیعی بدن به روش های مختلفی بر روی ما تاثیر می گذارد. به همین دلیل است که وقتی چشم خود را می بندیم، قادر نخواهیم بود که در خط مستقیم حرکت کنیم و به علت عدم تقارن ساختمان بدن در یک مسیر دایروی حرکت کنیم. این موضوع در مورد حیوانات نیز صدق می کند.

حال این سوال پیش می آید که چرا اعضای راست بدن بزرگتر از اعضای چپ بدن است؟ گر چه نمی شود در این خصوص نظری قطعی داد، اما دانشمندان بر این عقیده اند که اکثر مردم به منظور کار کردن از اعضای راست بدن خود بیشتر استفاده می کنند تا چپ و این امر سبب می شود که اعضای راست بدنشان بیشتر از اعضای چپ بدنشان رشد نماید.

۹۶ درصد مردم جهان به هنگام کار کردن بیشتر از اعضای راست بدن خود استفاده می کنند تا اعضای چپ و تنها ۴ درصد مردم چپ دست می باشند.

استفاده از دست راست یا چپ به وسیله ی مغز کنترل می شود. قسمت چپ مغز وظیفه ی اعضای راست بدن را تعیین و تنظیم می نماید. سمت چپ مغز بخش اعظمی از مردم جهان بسیار توسعه یافته تر از سمت راست آنها می باشد. بنابراین تعداد مردم راست دست هم بسیار زیاد است.