در سال ۱۹۶۷ جوسلین بل بونل و آنتونی هیوش سیگنال های قطع و وصل شونده را کشف کردند که در ابتدا گمان می شد از سوی بیگانگان فضایی فرستاده می شوند. کمی بعد معلوم شد این سیگنال از سوی اجرامی در فضا فرستاده می شوند که حالا آنها را “پالسار” یا “تپ اختر” می نامیم. حالا این داستان دوباره با شنیدن یک سری امواج رادیویی مرموز به نام “انفجار رادیویی سریع” یا FRBs دوباره در حال تکرار شدن است. از انجایی که محققان نمی دانند چه چیزی ممکن است چنین سیگنال شدید اما کوتاه را تولید کنند دوباره بحث بیگانگان فضایی بر سر زبان ها افتاده است. این سیگنال ها اولین بار در سال ۲۰۰۷ شنیده شدند اما سال ها طول کشید تا محققان دوباره آنها را ردیابی کرده و مشخص شود دریافت آنها تصادفی یا اشتباه تجهیزاتی نبوده است. کاشف سیگنال جدید که فقط ۵ میلی ثانیه طول می کشد دانکن لوریمر است، کسی که حالا نامش روی این سیگنال قرار گرفته است. با این حال هنوز معلوم نیست منشاء این سیگنال ها از کجاست. شنیده شدن دوباره این سیگنال ها توسط رادیوتلسکوپ بزرگ در چند روز گذشته بحث آنها را داغ کرده است. نظریه های متفاوتی از سوی محققان درباره منشاء آنها ابراز شده که از کوتوله های سفید، ستاره های سوزان، برخورد ستاره های نوترونی شروع شده و به جذاب ترین آنها یعنی بیگانگان فضایی می رسد. متهیت عجیب این سیگنال باعث شده محققان تئوری فرستاده شدن آن از سوی بیگانگان فضایی را رد نکنند. ار مشخص شود این علامت ها واقعا از سوی تمدنی دیگر در گوشه ای دور دست از کیهان و میلیون ها سال قبل فرستاده شده، آن وقت تحولی عظیم در درک و فهم ما از جایگاهمان در هستی رخ خواهد داد با این حال هنوز برای نتیجه گیری بسیار زود است.