پروانه به یک سوختن آزاد شد از شمع
بیچاره دل ماست که در سوز و گدازست

وصال شیرازی