و چه زیباست که ببینیم کسی میخندد

و زیباتر اینکه بدانی خودت باعث خنده اش شده ای