آنجا که مادر، فرزند شهیدش را که اکنون تنها استخوانی بیش نیست به آغوش پر مهرش می کشد… و تو چه می دانی به آغوش کشیدن فرزند را…؟

به آغوش کشیدن فرزند شهید