زمونه عوض شده. آدم ها کوچک شدن. مینیاتوری شدن. دیگه نمی تونن بادم زمینی را تو دستشون بگیرند و بشکنن. باید با تیشه و کلنگ مثل کوه بیفتن بجونش. همونطور که زمونه عوض شده، زندگی هم عوض شده.
روح هنرمند محدودیتی را نمی پذیرد، نوشته بالا ایده هنرمند Pierre Javelle برای خلق اثر هنری تاثیر گذار می باشد که البته با چاشنی طنز پرورده شده است. ببینید و لذت ببرید.

انسان مینیاتوری (1)
انسان مینیاتوری (2)
انسان مینیاتوری (3)
انسان مینیاتوری (4)
انسان مینیاتوری (5)
انسان مینیاتوری (6)
انسان مینیاتوری (7)
انسان مینیاتوری (8)
انسان مینیاتوری (9)
انسان مینیاتوری (10)
انسان مینیاتوری (11)
انسان مینیاتوری (12)
انسان مینیاتوری (13)
انسان مینیاتوری (14)
انسان مینیاتوری (15)
انسان مینیاتوری (16)