وقتی پشت سر پدرت از پله ها میای پایین و میبینی چقدر آهسته میره ، میفهمی … پیر شده
وقتی داره صورتشو اصلاح میکنه و دستش میلرزه ، میفهمی …. پیر شده
وقتی بعد غذا یه مشت دارو میخوره ، میفهمی چقدر درد داره
اما هیچی نمیگه…. و
وقتی میفهمی نصف موهای سفیدش به خاطر غصه های تو بود
دلت….میخواد…..بمیری

پدر پیر