ورق بازی با طرح و الهام از سبک ایرانی، به طراحی رومنوفسکی و چاپ شرکت دلارو لندن، حدود دهه ۱۹۳۰ میلادی

بازی با ورق ایرانی (1)
بازی با ورق ایرانی (2)
بازی با ورق ایرانی (3)
بازی با ورق ایرانی (4)
بازی با ورق ایرانی (5)
بازی با ورق ایرانی (6)
بازی با ورق ایرانی (7)
بازی با ورق ایرانی (8)
بازی با ورق ایرانی (9)
بازی با ورق ایرانی (10)
بازی با ورق ایرانی (11)
بازی با ورق ایرانی (12)
بازی با ورق ایرانی (13)
بازی با ورق ایرانی (14)
بازی با ورق ایرانی (15)
بازی با ورق ایرانی (16)
بازی با ورق ایرانی (17)
بازی با ورق ایرانی (18)
بازی با ورق ایرانی (19)