زنان صبور و با حوصله و از سوی دگر مردان عجول و کم حوصله، بدون شک بزرگترین تفریح هر زنی خرید کردن است این در جامعه ما که زنان از تفریحات کمتری برخوردارند بیشتر نمود پیدا می کند. یک مرد ساعتها می تواند با دوستان (رفقای خطی) وقت بگذرانند، می تواننند ساعتها فوتبال ببینند، می توانند با عشق خود تفریح، مسافرت و به شادی بگذرانند اما همین مردان در هنگام خرید با زنان گویی که تاب مقاومت در برابر حوصله بی حد و حصر زنان در این هنگام ندارند. گوشه ای از این مردان را در هنگام خرید با زنان ببینید، خود قضاوت کنید حق با کیست؟