بزرگی وصیت کرد که برای سلامتی عقلتان هویج بخورید ؛

همه خندیدند و کسی ندانست که عقل همه

در چشمشان است !