مجموعه تصاویری از هنر کاشی کاری ایرانی، هنری صد رنگ، جلوه معشوق در عالم فانی، پیوند دل به دریا، ذوق و قریحه ایرانی تجلی یافته در معماری را در ادامه با هم به نظاره می نشینیم.

ما هر روز در مسیر کوچه و بازار و مسجد شاهد این معماری ها هستیم و کمتر به دید هنری به آن نگریسته ایم. امروز این تصاویر را از پنجره زیبای چشمانتان و از روزنه هنر ببینید.

کاشی کاری ایرانی (1)
کاشی کاری ایرانی (2)
کاشی کاری ایرانی (3)
کاشی کاری ایرانی (4)
کاشی کاری ایرانی (5)
کاشی کاری ایرانی (6)
کاشی کاری ایرانی (7)
کاشی کاری ایرانی (8)
کاشی کاری ایرانی (9)
کاشی کاری ایرانی (10)
کاشی کاری ایرانی (11)
کاشی کاری ایرانی (12)
کاشی کاری ایرانی (13)
کاشی کاری ایرانی (14)
کاشی کاری ایرانی (15)
کاشی کاری ایرانی (16)
کاشی کاری ایرانی (17)
کاشی کاری ایرانی (18)
کاشی کاری ایرانی (19)