شاید کمتر هنرمندی جسارت و شجاعت چنین کاری را داشته باشد. اینکه با دست های خودش اثر هنری اش را به آتش بکشد. اما هنرمندان ونکووری مجسمه های ۷۲ فوتی خود را به آتش کشیدند، آن هم بعد از ۸ ماه کار طاقت فرسا با چوب و مواد ضریف. که البته از حق نگذریم صحنه های فوق العاده و رویایی را به وجود آورده است. عکس های پایین گویایی این ادعاست.

البته  برایشان بد هم نشده، این کارشان در بسیاری از رسانه ها و سایت های معتبر منتشر شد که باعث شد هنرشان را ده ها برابر معروف تر و مطرح تر کند.

 

سوخته در آتش Arch2O-Burning-man-2014-3Arch2O-Burning-man-2014-5 Arch2O-Burning-man-2014-6 Arch2O-Burning-man-2014-13 Arch2O-Burning-man-2014-14 Arch2O-Burning-man-2014-16 (1)