در مورد هنر دستکاری عکس قبلا صحبت کرده ایم. اگر فراموش کرده اید این مطلب را ببینید:

پیشنهاد میشه چند مطلب زیر را از دست ندهید:

امروز نیز سری دیگر از تصاویر دستکاری عکس توسط هنرمند چینی که دوچرخه را توسط نرم افزار از تصاویر حذف کرده است با هم می بینیم.

دستکاری عکس، دوچرخه سواری دستکاری عکس، دوچرخه سواری دستکاری عکس، دوچرخه سواری دستکاری عکس، دوچرخه سواری دستکاری عکس، دوچرخه سواری دستکاری عکس، دوچرخه سواری