پابلو پیکاسو: هنر دزدی است. 

هر هنرمندی می پرسد:”ایده ات را از کجا به دست آوردی؟”

هنرمند صادق پاسخ می دهد:

“آن را دزدیدم.”

این همه آن چیزی است که در مورد نگرش هنرمند به دنیا وجود دارد. وقتی با این شیوه به دنیا نگاه کنید، دیگر نگران این نیستید که چه چیزی  خوب است و چه چیزی بد. تنها چیزهایی هستند که ارزش دزدیدن دارند و چیزهایی که ارزش دزدیدن ندارند.

همه چیز در دسترس و آماده است. اگر یک چیز امروز ارزش دزدیدن نداشته باشد، شاید فردا، شاید یک ماه و شاید یک سال دیگر این ارزش را پیدا کند.