شاید باور این که در خلق آثار زیر از هیچ قلمو و یا ابزار دیگری استفاده نشده است کمی سخت باشد. زیبایی تابلوها، پرداخت به جزئیات و ترکیب بندی، زمانی که دریابید این تابلوها تنها توسط نیروی جاذبه کشیده شده است شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
خانم Amy Shackleton هنرمندی است که تابلوهای نقاشی زیر را تنها با استفاده از نیروی جاذبه خلق کرده است. درود بر هنر و هنرمند…

تابلو نقاشی آبرنگ (1)
تابلو نقاشی آبرنگ (2)
تابلو نقاشی آبرنگ (3)
تابلو نقاشی آبرنگ (4)
تابلو نقاشی آبرنگ (5)
تابلو نقاشی آبرنگ (6)
تابلو نقاشی آبرنگ (7)