تصویر زیر را ببینید… به نظر میرسه دختره یه دسته گل پشت قایم کرده باشه و مرده هم به نظر میرسه هر لحظه تفنگش را از پشت بیرون بیاره و مخ ما رو بپاشه به دیوار. اما همیشه اون چیزی که به نظر میرسه، واقعیت ماجرا نیست.

قضاوت در مورد ظاهر افراد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
صورت ظاهر و باطن