جهان بدون رنگ چگونه خواهد بود؟؟؟ … آمیزه ای ملال آور و بدون سرور از اشکال و خالی از حیات و معنی. رنگ زندگی است .

با چرخواندن سر به هر سویی اولین چیزی که می بینیم رنگ است، با باز کردن چشم اولین اتفاقی که می افتد این است که مغز رنگ ها را آنالیز میکند و از هر کدام پیام خاصی میگیرد، و نهایتا حس خاصی به ما دست می دهد.

مطالب پایین همان کاری است که طراحان لباس، طراحان داخلی ساختمان، نقاشان، و هنرمندان موفق انجام میدهند. و همینطور این چکیده ی تمام اصول علمی ست کردن لباس است.

هارمونی رنگ و گونه ها

منظور از هارمونی رنگ، هنر پرورش موضوعات به وسیله ی ارتباط سیستماتیک بین رنگ هاست، به طوری که بتواند به عنوان پایه و اساس یک نقاشی به کار رود.

هارمونی متضمن تعادل و تقارن نیروهاست.

بگذارید با یک آزمایش در مورد پدیده ی روانشناسی رنگ ذهنتان را به مسئله نزدیک کنم.

اگر برای چند لحظه به یک مربع سبز نگاه کنید و سپس چشم هایمان را ببندید، یک مربع قرمز را خواهید دید. اگر به یک مربع قرمز نگاه کنید پس از بستن چشم  یک مربع سبز می بینید. این آزمایش را می توان با هر رنگی تکرار کرد و تصویر پس آیند تشکیل شده مکمل آن رنگ خواهد بود. داستان از این قرار است که چشم رنگ مکمل را قرار میدهد چون می خواهد تعادل خود را باز گرداند. ذهن تعادل را می خواهد.   …فهمیدید؟؟ ؟  ؟

خب حالا برویم سراغ اصل مطلب

از آنجا که لیست کردن همه ی ترکیبات در اینجا عملی نیست، اجازه بدهید کارمان را به ایجاد فقط چند ارتباط متوازن محدود کنیم.

آمیزه های رنگ ها را میتوان با حداقل دو رنگ ایجاد کرد. ما این آمیزه را گروه های دوتایی، سه تایی، چهارتایی و مانند آن می نامیم

چرخه رنگ

۱. دوتایی ها(زوجی ها)

در چرخه ی رنگ دوازده تایی، ذو رنگ مقابل یکدیگر مکمل هم هستند. این دو، یک گروه دوتایی متوازن را تشکیل می دهند. “قرمز/سبز” ن “نارنجی/آبی” “زرد/بنفش” از این دست زوج ها هستند. با توجه به گوی رنگ تعداد نامحدودی از زوج های دارای هارمونی را می توان به دست آورد. فقط  باید دو رنگ نسبت به مرکز گوی قرینه باشند. پس اگر یک رنگ قرمز سفید آمیخته را انتخاب کنیم، رنگ سبز مطابق با آن باید به همان درجه روشنی رنگ قرمز تیره شده باشد.

۲.سه تایی ها(تریادها)

اگر سه رنگ را که مکان های آن ها در چرخه رنگ رئوس یک مثلث متساوی الاضلاع را تشکیل می دهند انتخاب کنیم، این رنگ ها یک گروه سه تایی دارای ها را تشکیل میدهند.

رنگ “زرد، قرمز، آبی”آشکارترین و قوی ترین گروه سه تایی از این دست را تشکیل می دهند. این گروه را مهم ترین سه تایی ست. رنگ های ثانویه ی “زرد، نارنجی، بنفش” یک گروه سه تایی دیگر را تشکیل می دهند.

گروه هایی دیگر سه تایی که ترکیب آن ها در چرخه رنگ مثلث متوازی الاضلاع تشکیل می دهند، عبارت اند از: “زرد-نارنجی/قرمز- بنفش/آبی-سبز” و “قرمز-نارنجی/آبی-بنفش/زرد-سبز” اگر یک رنگ در زوج مکمل زرد، بنفش با دو رنگ مجاور آن عوض شود مثلا زرد با آبی -بنفش و قرمز -بنفش همراه شود، گروه های حاصله را هم دارای هارمونی خواهند بود. این مثلث را می توان به دلخواه چرخواند اگر محل تلاقی نیم ساز های مثلث در مرکز گوی باشد، سه رنگی که با سه راس مثلث به هم وصل می شوند، یک گروه سه تایی دارای هارمونی را تشکیل می دهند. این اصل وقتی که راس مثلث ها در دو قطب سفید یا سیاه باشند صدق نمی کند. اگر یک راس مثلث روی قطب سفید یا سیاه باشد، دو راس دیگر روی اولین سیاه آمیخته ی یک زوج مکمل خواهد بود. در این صورت گروه سه تایی، شامل “سفید/آبی – سبز تیره/ نارنجی تیره خواهد بود. همینطور اگر یک راس روی سیاه باشد دو راس دیگر روی آبی روشن و نارنجی روشن قرار می گیرند.

این محدودیت نشان می دهد که چگونه وقتی از سفید یا سیاه استفاده می کنیم، تضاد تیره- روشن غالب می شود.